• Grupa za kreativnu ekonomiju je osnovana 2012. godine kao akademski think-tank koji se bavi istraživanje ekonomskih, socioloških i pravnih pitanja razvoja kreativne ekonomije u Srbiji i zemljama Jugoistočne Evrope. Grupa za kreativnu ekonomiju radi na afirmisanju kreativne ekonomije u nauci, obrazovanju i poslovnoj praksi.

 

    • Ciljevi

razvoj novih metoda istraživanja kreativne ekonomije, kreiranje indikatora za monitoring javnih politika i projekata u oblasti kreativne ekonomije;

demistifikacija koncepta kreativne ekonomije i stvaranje prijateljskog okruženja u kome se odnosni između kulture i ekonomije tretiraju kroz holistički pristup razvoju;

jačanje uloge kreativnih resursa u razvoju ruralnih područja i osnaživanje procesa ruralne kreativizacije;

afirmacija kreativnog preduzetništva i razvoj programa neformalnog obrazovanja u oblasti kreativne ekonomije;

afirmacija javnih politika zasnovanih na činjenicama u oblasti kreativnih industrija, kreativnog turizma, urbanog razvoja, kulture, ruralnog razvoja;

jačanje uloge kreativnog sektora u učvršćivanju kulturnih i društvenih vrednosti u celini;

pružanje ekspertske podrške u razvoju inovativne privrede, kao i edukacija i profesionalizacija kreativnog sektora i javne administracije u ovoj oblasti.

Naša misija

razvoj, primena i afirmacija savremenih ekonomskih istraživanja u oblasti kreativnog sektora, kao i unapređivanje struke i prakse u oblasti
kreativne ekonomije

Naša vizija

da postanemo vodeća
ekspertska grupa koja kreira tendencije u istraživanju
razvojne uloge kreativnog sektora i profesionalnoj edukaciji aktera kreativnog sektora i podstiče kritički odnos prema fenomenima kreativne ekonomije